REKLAMACIJE

Postupak rešavanja reklamacije sprovodi se na osnovu odredbi Zakona o zaštiti potrošača (“Sl.Glasnik RS” br. 62/2014).

Potrošač može reklamaciju podneti u pisanoj formi slanjem e-mail na adresu info@globalfudbal.com ili pošte na adresu Global Fudbal DOO., Svetozara Markovica 5a., 11130. Beograd.

Za svaku podnetu reklamaciju na nedostatak, odnosno, nesaobraznost robe, sastavlja se reklamacijoni list koji možete da preuzmete ovde.

Potrošač ima pravo da zahteva od trgovca da se otkloni nedostatak  bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva povraćaj novca u visini maloprodajne cene na dan vraćanja proizvoda.

Svaka opravka ili zamena se mora izvršiti u primerenom roku, ne dužem od 15 dana, i bez značajnijih neugodnosti za potrošača.

Ukoliko otklanjanje nedostataka nije moguće ili ako predstavlja nesrazmerno opterećenje za prodavca, prodavac može da ponudi potrošaču povraćaj novčanog iznosa koji je plaćen na dan kupovine.

Sve troškove koji su neophodni da bi se roba vratila u prvobitni izgled snosi trgovac.

Proizvod koji se reklamira mora se vratiti u čistom stanju. Proizvod na reklamaciju donosi kupac, u slučaju da kupac nije u mogućnosti da donese relklamirani proizvod može ga dostaviti i u tom slučaju poštarina u jednom pravcu pri slanju je na teret kupca! Adresa: Global Fudbal DOO, Svetozara Markovica 5a., 11130, Beograd, Tel.: 067/7008895

Osnovanost zahteva za reklamaciju utvrdjuje ovlašćeni radnik tako što sačinjava reklamacioni zapisnik i o tome obaveštava podnosioca zahteva odmah, a najkasnije u roku od 8 dana od dana podnošenja zahteva.

Ovlašćeno lice za rešavanje reklamacija je poslovođa ili drugo lice koje poslovođa odredi.

Zahtev se smatra osnovanim samo ako se nedostatak na robi pojavio u toku pravilne upotrebe od strane kupca prema priloženom uputstvu. Ako se utvrdi da je nedostatak nastao krivicom kupca usled nepravilne upotrebe proizvoda ili produžene upotrebe za koje vreme se osnovano očekuje da može doći do nedostatka, ovakav zahtev neće se uvažiti i o tome će kupac biti obavešten u roku ne dužem od 8 dana od dana prijema reklamacije. Sve eventualne reklamacije biće rešavane u duhu  poslovne saradnje.

Ukoliko je paket koji Vam je kurir dostavio oštećen možete odbiti pošiljku, ukoliko šteta bude ustanovljena nakon isporuke i otvaranje paketa dužniste da reklamaciju prijavite u roku od 24h jer u suprotnom neće biti prihvaćena.